1. Zadania i czynności robocze.

Podstawowym zadaniem tłumacza języka migowego jest objaśnienie osobie niesłyszącej, głuchej mowy ludzi słyszących. Tłumacz jest przede wszystkim potrzebny tym osobom, które nie opanowały do końca, perfekcyjnie, biegle języka migowego. Nie zawsze jest możliwe odczytywanie słów po obserwacji ruchu warg. Niektóre osoby posiadły tę umiejętność, jednak dla wielu jest to jeszcze dosyć skomplikowane wyzwanie. Tłumacz języka migowego przede wszystkim bardzo precyzyjnie, dokładnie z odrobina pedanterii dokonuje wiernego przekładu języka mówionego, dźwiękowego na język gestu i odwrotnie. Tłumacz stosuje zunifikowane znaki opisane w oficjalnych słownikach. Przy okazji wykorzystuje nienaganną artykulację, mimikę twarzy, język ciała i gesty. Praca ta polega nie tylko na odwzorowaniu języka obcego na ojczysty, oprócz tego dochodzi interpretacja i uzupełnienia tłumaczeniowe tekstu. Praca tłumacza ma charakter informacyjno-usługowy. Tłumacz powinien ciągle się kształcić, poznawać nowe terminy, słowa, slang itp. Tłumacz pracuje w obecności dwóch osób: słyszącej i niesłyszącej. Dokonuje tłumaczeń indywidualnych albo grupowych. Można często takiego tłumacza spotkać w specjalnych transmisjach programów dla niesłyszących i głuchych użytkowników telewizji. Tłumacz przysięgły- sadowy lub biegły- języka migowego powołany przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego pracuje na zlecenie sądów, policji, firm krajowych i zagranicznych, biorąc udział w sprawach sądowych itp. Tłumacz wtedy musi bardzo dokładnie przetłumaczyć dany tekst, zeznania, gdyż to wpływa diametralnie na przebieg sprawy sądowej. Logopedzi, nauczyciele szkół dla głuchych, lekarze, psycholodzy powinni mieć jakieś podstawy języka migowego, aby się porozumieć na zasadach prostej komunikacji z pacjentem, klientem itd.

2. Środowisko pracy.

Tłumacz języka migowego pracuje tam, gdzie znajduje się osoba niesłysząca. A zatem pracuje w urzędach, sądach, szkołach, szpitalach, zakładach pracy, zatrudniających osoby głuche lub niedosłyszące. Obecność tłumacza jest także bardzo ważna pod czas imprez sportowych i turystycznych, a także podczas uroczystości religijnych. Tłumacz języka migowego może pracować również w studio telewizyjnym, przy tłumaczeniu programów dla osób głuchych. Może pracować w różnych miejscach, jego materialne środowisko pracy jest uzależnione od charakteru zlecenia. W pracy tłumacza jest potrzebny odpowiedni, nierzucający się w oczy strój. Musi być on estetyczny i neutralny zarazem. Zazwyczaj tłumacz pracuje w biurze. W swojej pracy zazwyczaj używa komputera, telefonu, faksu, a przede wszystkim swoich rąk. . Jego praca polega na długim kontakcie z młodzieżą dziećmi i dorosłymi. Pracuje zgadnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Niedogodnością jest obowiązek pracy nawet w godzinach wieczornych, a nawet nocnych. Wychowawca musi także pracować w dni wolne od pracy, w soboty, niedziele i święta. Jest to praca wymagająca wielu poświęceń. Tłumacz często pełni funkcję reprezentacyjną środowisko niesłyszących. Pracuje około 6-9 godzin dziennie. Te godzinny nie są stałe, zależą od wykonywanej pracy i od intensywności branych zleceń. Gdy praca odbywa się w biurze, wtedy godziny pracy rzeczywiście są stałe. Kiedy nadchodzi czas realizacji imprezy, czas pracy się wydłuża.

 

3. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i psychiczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Tłumacz języka migowego oprócz umiejętności językowych musi mieć odpowiednie przygotowanie psychologiczne do wykonywania tego zawodu. Ten zawód wymaga kontaktów z ludźmi, a więc tłumacz musi mieć predyspozycje interdyscyplinarne. Musi być predysponowany także do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Musi mieć wyostrzony zmysł empatii. Tłumaczenie odbywa się przy okazji udzielania porad, informacji pomocy osobom głuchym w różnych sytuacjach. Bardzo ważne jest to, by tłumacz rozumiał i bardzo dobrze znał środowisko głuchych. Jego podstawowymi cechami powinien być humanitaryzm, tolerancyjność. Powinien traktować ludzi zdrowych i niesłyszących na tym samym poziomie. Powinien się cechować ogromną cierpliwością, wysoką kulturą osobistą w kontaktach międzyludzkich. Powinien zachowywać spokój i opanowanie podczas sytuacji stresujących w pracy, wynikłych z jakiś niepożądanych sytuacji. Do tych obowiązków jest potrzebna umiejętność klarownego i logicznego formułowania myśli. Szeroko rozwinięte zdolności interpersonalne są wysoko punktowane przy przyjęciu do pracy tłumacza języka migowego. Praca wymaga podejmowania szybkich decyzji oraz sprawnego wykonywania czynności. Tłumacz powinien posiadać łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą w szybkim tempie. Warto wspomnieć, że na barkach pracownika spoczywa odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie biura tłumaczeniowego. Tłumacz języka migowego musi być osobą twardo stąpającą po ziemi, trzymającą się przepisów prawnych, a jednocześnie powinna łagodzić drobne spory we wnętrzu firmy. Samodzielność i cierpliwość są cechami obligatoryjnymi dla pracownika.

4. Możliwości awansowania w hierarchii zawodowej, możliwości zatrudnienia osób dorosłych, polecana literatura, zawody pokrewne.

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie jest odpowiednie wykształcenie. Najlepiej jak to jest wykształcenie wyższe, oprócz tego trzeba mieć zdany egzamin z języka migowego. Dopiero mając taki dorobek można się ubiegać o awans zawodowy. Mimo że możliwości awansu są nieco ograniczone. Jest to przede wszystkim praca/ służba ludziom. Często tłumacze języka migowego są pedagogami z powołania. Taki tłumacz może być członkiem różnych grup, stowarzyszeń, związków głuchych. W takich organizacjach można mieć formalny stopień awansu w hierarchii zawodowej: prezes, sekretarz itd. Można podwyższać swoje kwalifikacje w kierunku pedagogicznym lub filologicznym. Istnieje możliwość podjęcia pracy przez osoby starsze wiekiem. Jednak preferuje się w tym zawodzie osoby młode. Nie ma formalnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu osobom , które przekroczyły 50 lat. Można ten zawód również uprawiać jako dodatkowy lub będąc na emeryturze. Najważniejsza jest umiejętność posługiwania się tym językiem.

5. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Istnieje kilka możliwości zatrudnienia, mając zawód: Tłumacz języka migowego. Można zostać tłumaczem, pedagogiem specjalnym, pracownikiem opieki społecznej. Największą organizację zrzeszająca tłumaczy języka migowego jest Polski Związek Głuchych. Tłumaczami mogą być osoby, które mają ciągły i bezpośredni kontakt z głuchymi. Pensja jest uzależniona od ośrodka, instytucji, w której pracuje tłumacz. Jeśli jest to Polski Związek Głuchych, pensja tłumacza wynosi 80% kwoty średniej krajowej. Nie są to zbyt wysokie zarobki. Tłumacze języka migowego mają możliwość samozatrudnienia. Mogą założyć własne biuro tłumaczeniowe i działać na zasadzie umowa- zlecenie wobec klientów indywidualnych lub dla jakiś firm. Gminy, powiaty są przychylnie nastawione wobec takich działalności i chętnie wspierają finansowo rozpoczęcie jednoosobowego biznesu. Stawki wynagrodzenia wahają się mniej więcej od 30 do 100 zł.

Kim jest tłumacz języka migowego?