§ 1

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy CVpremium.pl dostępny pod adresem http://cvpremium.pl, prowadzony jest przez firmę Tomasz Mynarski BESTGAME.pl z siedzibą w 43-330 Wilamowice, ul. Okrężna 14, Stara Wieś, NIP: 9372460470, REGON: 241244296, adres email: biuro@cvpremium.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
3. Pojęcia:
a) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

b) Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://cvpremium.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej, przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z treści i narzędzi dostępnych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

d) Usługodawca – operator i właściciel Serwisu.

§ 2

Zakres usług świadczonych przez Serwis

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:

a) publikuje w Serwisie artykuły i informacje na temat rynku pracy,

b) publikuje w Serwisie porady związane z rynkiem pracy, pisaniem dokumentów aplikacyjnych oraz związanych z poszukiwaniem pracy,

c) publikuje oraz umożliwia pobranie gotowych wzorów dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, życiorys) – usługa płatna,

d) redaguje dokumenty aplikacyjne dostępne w następujących pakietach: Profesjonalne CV, List motywacyjny, Pakiet CV + LM, Ocena CV i LM, Korekta CV i LM – usługa płatna.

2. Wyżej wymienione usługi świadczone są drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Usługi wymienione w § 2 punkt 1 podpunkt c i d mogą być zamawiane przez Użytkownika 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Usługi wymienione w § 2 punkt 1 podpunkt d realizowane są w dni robocze w godzinach od 9 do 16. Czas realizacji w/w usług wynosi 3 dni robocze, licząc od dnia zaksięgowania płatności.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

a) Dostęp Użytkownika do sieci Internet

b) Dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną możliwością akceptowania plików cookies (ciasteczka).

c) oprogramowanie umożliwiające odczyt dokumentów zapisanych w formacie DOC, DOCX, ODT, PDF

d) Oprogramowanie umożliwiające otwarcie plików spakowanych w formacie ZIP.

§ 4

Płatności

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen świadczonych usług.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy drogą elektroniczną

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy raz niniejszym regulaminem.

2. Umowa o świadczenia usługi zostaje zawarta po wybraniu danej usługi przez Użytkownika Serwisu, wybraniu okresu doświadczenia, wypełnieniu formularza zamówieni, akceptacji regulaminu złożeniu zamówienia i jego opłaceniu.

3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy, przesyłając drogą mailową powiadomienie o przyjęciu zlecenia do realizacji.

4. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w momencie wykonania Usługi przez Usługodawcę, lub w przypadku rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.

§ 6

Odstąpienie/rezygnacja z usługi

1. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy składając stosowne pisemne oświadczenie.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cvpremium.pl.

3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności, w ciągu 7 dni.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Serwis należy składać przez wysłanie wiadomości zawierającej w tytule frazę: „REKLAMACJA” na adres e-mail: biuro@cvpremium.pl

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą zostać zareklamowane w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady i nie później niż 3 miesiące po zakończeniu usługi. Zakończenie realizacji usługi następuje w momencie przesłania na adres e-mail Użytkownika przedmiotu umowy.

3. Usługodawca w ciągu 14 dni zajmie się rozpatrzeniem reklamacji.
4. Użytkownik zostanie poinformowany o rezultacie postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany wcześniej adres e-mail.

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z świadczonych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu powstałe nie z jego winy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
5. Usługodawca zastrzega, że usługi świadczone przez Serwis na podstawie Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

§ 9

Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

1. Z przyczyn technicznych niezależnych od Usługodawcy takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci Internet, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Usługodawca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem. Jednak w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

§ 10

Prawa autorskie

1. Użytkownik może korzystać z wzorów dokumentów aplikacyjnych oraz indywidualnych dokumentów aplikacyjnych wyłącznie na własne potrzeby.

2. Autorskie prawa majątkowe do dzieła wykonanego przez Usługodawcę nie zostają przeniesione na rzecz Użytkownika.

3. Zabronione jest jego kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim i umieszczanie na innych stronach internetowych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin Usługi SMS Premium

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z płatnej części Serwisu za pomocą usługi SMS Premium. Usługa SMS Premium dostępny jest dla Użytkowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sieciach: Play, Orange, T-Mobile i Plus.
2. Korzystać z usługi SMS Premium może Użytkownik uprawniony do użytkowania
telefonu oraz numeru, z którego wysyłana jest wiadomość SMS.
3. Usługa SMS Premium jest dostępna od dnia 01.08.2018 r. do odwołania.
4. Organizatorem usługi SMS Premium jest biuro@cvpremium.pl.
5. Dostęp do płatnej części Serwisu Użytkownik otrzymuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AP.CKR na jeden z numerów określonych w punkcie 6.
6. Użytkownik może wysłać wiadomość SMS na jeden z poniższych numerów:
– 73068 – koszt 3,00 zł netto, 3,69 zł brutto
7. Na każdej podstronie z dostępem do płatnej części Serwisu znajduje się informacja o treści i koszcie wysłania wiadomości SMS przez Użytkownika oraz numer na jaki należy wysłać wiadomość SMS.
8. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje kod dostępu do płatnej części serwisu, który należy wpisać w odpowiednie pole.
9. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia uzyskanego kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Usługodawcy odpowiedzialność.
10. Kod jest jednorazowy i pozwala na jednokrotny dostęp do płatnej części serwisu.
11. Reklamacje odnośnie działania Serwisu należy przesłać na adres e-mail: biuro@cvpremium.pl, natomiast reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać tutaj.
12. Operatorem systemu płatności SMS Premium jest CTM Mobiltek S.A..
13. Regulamin usługi SMS dostępny jest TUTAJ. Reklamacje usługi SMS należy zgłaszać: TUTAJ.